نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

به امید شهادت در راه اسلام

به امید شهادت در راه اسلام

شهید«غلام عباس گلوی جمال آبادی» در قسمتی از وصیت نامه اش می نگارد: برادران مسئولین سپاه و تعاون، پدر من از من هیچ امیدی نبرده از برادران مسئولین سپاسگزارم که هر چقدر خاطر شهدا را بخواهید خاطر پدر مریض و ناتوان من را هم بخواهید به امید پیروزی و شهید شدن من که برای دین اسلام می باشد که تنها فرزند پدر و مادرم بودم.
برای من گریه و زاری نکنید

برای من گریه و زاری نکنید

شهید«قادر هاشمزهی» در قسمتی از وصیت نامه اش می نویسد: از مادر مهربان خود خواهش می کنم هیچ گریه و زاری برایم نکند و اگر برادر عزیزم حسن جان آزاد شد، آن را دلداری بدهید.
درس شهادت را از جدم حسین (ع) آموختم

درس شهادت را از جدم حسین (ع) آموختم

شهید«علی بهره» در قسمتی از وصیت نامه اش می نویسد: جان ناقابلم را به اسلام هدیه می کنم. زیرا درس شهادت را از جدم حسین (ع) آموخته ام و پیوسته برای پیروزی اسلام دعا کرده و همه را به پیروی از این مکتب دعوت می کنم و انتظار دارم گوش به فرمان امام و پشتیبان روحانیت متعهد باشید و راه سعادت بخش حسین (ع) را ادامه دهید.
خواسته من دوستی و مهربانی با بستگان است

خواسته من دوستی و مهربانی با بستگان است

شهید«محمدحسن خلیلی» در قسمتی از وصیت‌نامه‌اش می‌نگارد: فرزندان عزیزم یادآور می‌شوم که احترام برادرم خلیل را داشته باشید و عمویم درمحمد نیز از ما نبایستی دور گردد و احترام به خواهرم رضایت من است. دوستی و مهربانی با بستگان خواسته من بوده است.
«دفاع از اسلام»

«دفاع از اسلام»

شهید«حسن بامری» در قسمتی از وصیت‌نامه‌اش می نگارد: ای برادر عزیز راهی را که من انتخاب کرده ام، همان راه حسین (ع) است و خودم این راه را انتخاب کرده ام و از همه برادران عزیز می خواهم که این راه شهیدان را تا زمان پیروزی اسلام ادامه بدهند. اگر اسلام پیروز شد، شهیدان در آن دنیا به آرزوی خود رسیده اند، البته آنها وظیفه ای را که خداوند برای آنها واجب کرده است، انجام داده اند و به شهادت رسیدند. شما برادران عزیز در این راه کوتاهی نکنید و راه رزمندگان را ادامه دهید و تا می توانید از اسلام دفاع کنید.