در وصیت نامه شهید موسی صفری آمده است:
شهید موسی صفری در دهم مردادماه 1338 در شهرستان زابل دیده به جهان گشود. پدرش محمد نام داشت و مادرش کلثوم بود.

به گزارش نوید شاهد سیستان و بلوچستان، شهید موسی صفری در دهم مردادماه 1338 در شهرستان زابل دیده به جهان گشود. پدرش محمد نام داشت و مادرش کلثوم بود.

وی تحصیلاتش را تا مقطع سیکل ادامه داد و سپس وارد ارتش شد. این شهید والاقمام در نهم آذرماه 1360 در شهر سوسنگرد به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در فرازی از وصیت نامه شهید می خوانیم:ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ و درود ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ . ﺳـﻼم ﺑـﺮ ﺷﻬﺪاي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،

اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﮔﺮوﻫﺒﺎن دوم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﻔﺮي ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺟﺒﻬـﻪ ﺟﻨـﮓ ﺣـﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺴﺘﻢ، در ﮐﻤﺎل ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽدارم:

اﮔﺮ در ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪم، اوﻻً از ﭘﺪر و ﻣﺎدرم و ﺧﻮاﻫﺮم و ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮدم اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ زﯾﺎد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﮑﺮده و ﻧﮕـﺮان ﻧﺒﺎﺷـﺪ . ﭼﻮن ﻣـﻦ در راﻫـﯽ ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ راه ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ(ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻦ ﺳﺮاﻓﺮازم ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و دوازده اﻣﺎم ﮐﻪ ﺟـﻮان ﺻـﺎﻟﺢ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ و ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮت ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ و راﻫـﯽ ﮐـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﮐـﺮدم راه ﺣـﻖ ﺑـﻮده و آرزوي ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮم، ﭼﻪ ﺑﻬﺘـﺮ ﮐـﻪ در راه دﯾﻦ اﺳﻼم وﻗﺮآن و ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮي و ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﻣﺎم اﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺖ ﺷﮑﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻮم. دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺿﯽ ﻧﺪارم ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺪار.

 ﮔﺮوﻫﺒﺎن دوم ﭘﯿﺎده ﻣﻮﺳﯽ ﺻﻔﺮي ﺟﻤﻌﯽ ﮔﺮدان 104 ﭘﯿﺎده ﺑﺒﺨـﺸﯿﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﺷـﺪه ، اﮔﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪم [ﮐﻪ] ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﻼح ﭘﺪر و ﻣﺎدرم و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﻮد، در ﻫﻤﺎ ن ﺟﺎ ﻣﻦ را دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده
آخرین اخبار