در وصیت نامه شهید حسینعلی خیاطی آمده است:
شهید حسینعلی خیاطی در یکم فروردین ماه 1345 در شهرستان زابل دیده به جهان گشود. پدرش محمدجان کشاورزی می کرد و نام مادرش معصومه بود.


به گزارش نوید شاهد سیستان و بلوچستان، شهید حسینعلی خیاطی در یکم فروردین ماه 1345 در شهرستان زابل دیده به جهان گشود. پدرش محمدجان کشاورزی می کرد و نام مادرش معصومه بود.

وی تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. پاسدار بود. سال 1365 ازدواج کردو صاحب یک پسر شد. وی در دوازدهم آبان ماه 1366 در روستای رودماهی زاهدان هنگام مبارزه با اشرار بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

در وصیت نامه این شهید والامقام آمده است:


  بسم االله الرحمن الرحیم

ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاءعنْد ربهِم یرْزقُونَ

مومنان باید در راه خدا با آن که حیات مادي دنیا را بر آخرت گزیند جهاد کنند و هر کـس در جهاد و در راه خدا کشته شد یا فاتح گردید زود باشد که او را در بهـشت ابـدي اجـري بزرگ دهیم

ســلام و درود بــر روان پــاك شــهداي اسـلام و ســلام و درود بــر ســالار شــهیدان حسین بن علی(ع) و درود بر مهدي(عجل االله) موعود منجی عالم بشریت نایـب بـرحقش رهبر کبیر انقلاب خمینی بت شکن، ابراهیم زمان،

سلام و درود بر بدن پاك شهداي انقـلاب و جنگ تحمیلی، سلام بر معلولین و انقلاب و سلام و درود بر امـت قهرمـان و شـهیدپرور ایران.

[اي] بزرگ مرد تاریخ خمینی بت شکن امیدوارم که لیاقت آن را داشته باشم که سلام عاشقانه و خالصانه این فرزند حقیر خودت را که از فرسنگ هـا راه و کوه هـاي سـر به فلـک کشیده می گذرد، بپذیري.

امت شهید پرور ایران، اي مادران ،

لیلا گونه و زینب وار در تربیت فرزنـدانتان بکوشـید و آنها را آنچنان تشویق به رفتن به جبهه ها کنید تا دنیا انگشت تعجب را به دندان بگیـرد.

بـه شما وصیت میکنم که در انجام فرایض دینی و پرهیزگاري هیچ کوتاهی نورزید، شما بایـد  الگو باشید تا [...] از شما سرمشق بگیرند. «

کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده مپندارید بلکه زنده انـد و نـزد خدایـشان روزي می خورند. سلام و درود بر فرماندة کل قوا روح خدا. سلام بر رزمندگان اسلام که با عزمـی راسـخ و استوار در جبهه هاي غرب و جنوب کشور در برابر صدام و صدامیان چون سـدي آهنـین ایستاده و علی وار دشمن را سرکوب می کنند و به پیش می تازند.

 برادران و خواهران در هر سنگري که هستید چه در سـنگر مدرسـه، یـا هـر جـایی کـه هستید از انقلاب و اسلام پاسداري کنید.

برادري که در اداره یـا در ارگان هـا مـشغول انجـام  وظیفه هستید به کارهاي مردم رسیدگی کنید و مواظـب باشـید کـه ایـن نـاکثین زمـان در کارهاي شما دخالت نکنند.

امت شهیدپرور آن چنان سخنان حضرت علی(ع) را آویزه گوش خود قـرار دهیـد تـا همیشه سربلند و پیروز باشید. قرآن، نهج البلاغه، دعاي توسل، دعاي کمیل و دیگر دعاهـا را فراموش نکنید، چرا که همین دعاهاست که انسان را به خدا نزدیک می کند.

از شما امت همیشه در صحنه می خواهم همواره در یاري امام امت و اسـلام و مـسلمین کوتاهی نکرده و لحظه اي از یاد خدا غافل نباشید.

پدر و مادرم از براي بزرگ کردن من رنج هاي زیادي را تحمل کردید، تا مرا به این روز رسانیده اید. مادرم پس از شهادت فرزندت هیچ اندوه و غمگین مباش و گریه و زاري مکن  که باعث شادي دشمنان به ویژه منافقین می گردد. این راهی است که فرزندت بـا چـشم و  گوش باز انتخاب کرده و امیـد اسـت کـه بتـوانی بـه دیگـران درس شـهامت و شـجاعت بیاموزي.

و تو خواهرم: تو نیز پیام خون برادرت به ویژه شهداي کربلاي ایران را، زینـب وار به نسل آینده و دیگر خواهران برسانی.

و تو برادرم: اسلحه به خون آغشته مرا بردار و کـلاه آهنین بر سرگذار با قلبی راسخ و روشن و بـا خـشابی پـر،  بـر قلـب منـافقین و کفـار ایـن کوردلان تاریخ حمله ور شو و هجوم ببر تا نابودي آنان از پا منشین.

مادرم: میدانم زحمت هاي بسیاري از براي من کشیدي، دستت را میبوسم. اگـر شـهید  شدم از تو می خواهم که زینب وار شجاع و صابر باشی که «خدا صـابرین را دوسـت دارد

می خواهم برایم حجله عروسی ببندي همراه با صوت و تلاوت قـرآن. لبـاس سـبز بپـوش. گریه مکن مادر، من از تو نیستم. من امانتی بیش نزد تو نبودم و تو آن امانت را بـه بهتـرین وجه تربیت کردي و تحویل صاحب امانت که خدا باشد دادي. من از تو نیستم از خدایم و به سوي خدا می روم.

خداوند ما را وارث شـهیدان  قـرار داده خـدایا مـا را بـه راه راسـت هدایت کن تا بتوانیم پیام رسان خون شهیدان باشیمبــــر خمینــــی رهبــــرم درود و ســــلام

   بـــرخمینـــی رهبـــرم درود و ســـلام

بــــر شــــهیدان هــــویزه هــــم سلام

بـــر شهـــیدان خـــوزستان هــم ســـلام

بــــر خمینــــی رهبــــرم درود و ســــلام                                                                            بـــر خمینـــی رهبـــرم درود و ســـلام

خـــــاك شـــــهیدان تـــــویی هـــــویزه                                                                               ســــنگر شــــهیدان تــــویی هــــویزه

بــــر خمینــــی رهبــــرم درود و ســــلام                                                                             بـــر خمینـــی رهبـــرم درود و ســـلام

بـــر شـــهیدان زابـــل و زاهـــدان ســـلام                                                                          بــــر شــــهیدان دو کوهــــه  ســــلام

بــــر خمینــــی رهبــــرم درود و ســــلام                                                                           بـــر خمینـــی رهبـــرم درود و ســـلام

بر سر غرقه به خون حسین(ع)هم سـلام                                                                        مـــادرم لبـــاس شـــادیم کفـــن شـــده

بــــر خمینــــی رهبــــرم درود و ســــلام                                                                            بـــر خمینـــی رهبـــرم درود و ســـلام

پـــدرم رخـــت دامـــادیم کفـــن شـــده                                                                         خواهرم لباس شادي لبـاس جبهـه شـده

غـسل کــردم بــه جبهـه بــروم شــهید شــوم                                                                برخمینــــی رهبــــرم درود و ســــلام

     برخمینی رهبرم درود و سلام والسلام

وصیتنامه حسینعلی خیاطی

 

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده