در وصیت نامه شهید احمد سراوانی می خوانیم:
شهید احمد سراوانی در یکم فروردین ماه 1337 در شهرستان زابل دیده به جهان گشود. پدرش حبیب نام داشت و نام مادرش فاطمه بود.

به گزارش نوید شاهد سیستان و بلوچستان، شهید احمد سراوانی در یکم فروردین ماه 1337 در شهرستان زابل دیده به جهان گشود. پدرش حبیب نام داشت و نام مادرش فاطمه بود.
وی تحصیلاتش را تا مقطع دیپلم ادامه داد و سپس به عضویت بسیج درآمد و نهایت در سی ام مهرماه 1362 در مریوان به فیض عظمای شهادت نائل آمد.


در وصیت نامه این شهید والامقام می خوانیم:

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خداوند بخشنده و مهربان

ما همه بنده خدا و آفریده او هستیم و از سوي او آمده ایـم و بازگـشت همـه مـا بـه سـوي اوست و براي مدتی بسیار اندك و زودگذر در این جهان به سر می بریم و همه باید توشـه بار خوبی را بسته و هر لحظه آماده هجرت از این دنیا به آن دنیا ابدي [باشیم] کـه خداونـد وعده رستگاري براي افرادي که طبـق قـوانین اسـلام عمـل کـرده انـد و موجـب رضـایت پروردگارشان شده اند داده است و انشاءالله که ما از همان بندگان خاص خدا قرار گیریم.

به همسر گرامی ام درود و سلام فراوان عرض می کنم و باهمدیگر عهد مـی بنـدیم کـه روز قیامت یکدیگر را شفاعت کنیم و من این وعده را به شما میدهم و ان شاءالله کـه شـما هم قبول کنید و هر کدام ما درجه اش بالا بود، دیگري را شفاعت نماید.

مـا بایـد تـابع آفریـدگار خـویش باشیم و [به] آنچه مورد لطف و رضایت اوست عمل کنیم. ان شاءالله کـه در روز قیامت جزء مقربان درگاه احدیت قرار گیریم

من به هیچ کس به جز خداوند متعال که امید است مرا مورد لطف و کرمش قرار دهد و او بسیار رحیم و بخشنده است و خانواده هاي گرامی ام که ان شاءالله براي خشنودي خـدا مـرا خواهند بخشید و حق بزرگی بر گردن من دارند- که امیـد خداونـد بـه شـما اجـر و خیـر عنایت کند بخشندگی و ایثار داشته باشید، تا مـورد بخـشش خـدا قـرار گیریـد،

 وصیت می کنم که جبهه جنگ این شرایط را دارد. شـهید شـدن در راه خـدا، مفقود شدن، معلول شدن، اسیر شدن، سالم ماندن، هرچه رضاي خداوندم باشـد، راضـیم و هیچگونه ناراحتی ندارم. هر کجا باشم زیر سایه حق تعالی آفریدگارم هـستم. «إِنَّا للَّـه وإِنَّـا إِلَیه راجِعونَ» . (از سوي خدا آمدهایم و بازگشت مـا بـه سـوي اوسـت) و اگـر بـه فـیض شهادت رسیدم، خوشحال باشید و صبر و استقامت در راه خـدا را پیـشه کنیـد، تـا در روز قیامت اجري بزرگ شامل حالتان شود و در وهلۀ اول خشنودي و رضایت خداونـد خـود را نصیبمان بگردانیم و این را بگویم که این روحم است کـه بـه سـوي آفریـدگار خـویش پرواز خواهد کرد و جسم مبدل به خاك می گردد.

مگر اینکـه بـه اذن پروردگـارش دوبـاره زنده شود و چنانچه جسم من به دست شما نرسید، هیچگونه ناراحتی به خود راه ندهیـد و تلاش اینکه حتماً جسدم را پیدا کنید، نداشته باشید.
براي تسکین دل خود می توانید کـلاه و چفیه  دستمال سرم که در جبهه در عملیات والفجر مقدماتی به خونم آغـشته شـد و در حال حاضر در خانه است به عنوان نشانه هر کجا که دوست داشـتید، بـه عنـوان قبـر قـرار دهید و در آنجا فاتحه اي بر روانم تلاوت کنید و روحم را شاد فرمایید.

در پایان از امام عزیزم خمینی روح خدا و از ملت شهیدپرور و خانواده هاي گرامـی ام و اقوام عزیزم و دوستان و همسایگان و آشنایان محترم طلب بخشش و حلالیت دارم به امیـد پیروزي اسلام عزیز و آرزوي ظهور دوازدهمین اختر آسمان و ولایت حـضرت حجـۀابـن الحسن العسکري مهدي موعود(عجل الله تعـالی فرجـه الـشریف) و بـه امیـد سـلامتی رهبـر عزیزمان امام خمینی و آرزوي اسیران حزب الله و زیارت همدیگر در روز موعود. ان شاءالله.

احمد سراوانی   21


[وصیتنامهاي دیگر]

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خداوند بخشنده و مهربان

قرآن با ما سخن می گوید، به سخنان آن گوش فرا داریم و بـا جـان و دل بپـذیریم و بـه آن عمل کنیم، تا مورد لطف پروردگار خویش قرار گیریم. «بسم الله الرحمن الرحیم والَّذینَ آمنُوا وهاجرُوا وجاهدوا فی سبِیلِ اللَّه والَّذینَ آووا ونَصرُوا أُولئک هم الْمؤْمنُونَ حقا لَهم مغْفرَةٌ ورِزقٌ کَرِیم) .«سورة انفال/ 74.( «و آنانکه گرویدند و هجرت گزیدند و جهاد کردند در راه خدا و آنـان کـه جـان دادنـد و یاري کردند مهاجران را ایشانند گردندگان بـه راسـتی مـر ایـشان راسـت آمـرزش و روزي خوب».

«والسابِقُونَ السابِقُونَ أُولَئک الْمقَرَّبونَ». (10 و 11 سوره واقعه) .

«و پیش گرفتگان و پیش روانند، ایشانند نزدیک شدگان»

درود و سلام فراوان به رهبر بزرگ اسلام حضرت خاتم الانبیاء محمدبن عبداالله«اللهم صلّ علی محمد و آل محمد» درود و سلام فراوان به ائمه معصومین دوازده امـام و چهارده معصوم پاك.

درود و سلام فراوان به رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوري اسـلامی ایـران، حـضرت امـام خمینی. درود و سلام فراوان به ملت شهیدپرور و قهرمان ایران که ان شاءالله امیـد اسـت راه خود را تا انقلاب مهدي(عج) ادامه داده و پیوند وفاداري خود را با امام امت (حضرت امـام خمینی) تا ظهور حضرت بقیۀالله(عج) مستحکم نگاه دارند و پیرو خط ولایت فقیـه بـوده و باشد که خواهند بود (ان شاءاالله) 

آفریدگارم: خداوند یکتا (احد) است و بی نیاز و نزاده و زاییـده نـشده «لـم یلـد و لـم یولد» و نیست او را همتایی واحدي «و لم یکن له کفواً احد» و من بنده او هستم و هـستی من از آن اوست و بازگشتم به سوي اوست «إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ» همانا از طـرف خـدا آمده و بازگشتم به سوي اوست.

کتابم: قرآن مجید که توسط پیامبر گرامی حضرت محمـدابن عبـداالله از طـرف آفریدگار متعال براي هدایت من و همنوعانم نازل شده است.

مکتبم: اسلام

قبله ام: کعبه

هدفم: پیروي از حفظ ولایت فقیه به رهبري امام خمینی که پیروي از ایـن خـط پیـروي از خط امامان من اول آن حضرت علی ابن ابیطالب همسر گرامی دخت پیامبر حـضرت  فاطمه زهرا شهید محراب - پسر عم پیامبر گرامـی و آخـرش حـضرت حجـۀ ابـن  الحسن العسکري مهدي موعود(عج) که جهان در انتظار ظهورش به سر مـیبـرد ، خـصوصاشیعیان جهان و پیروي از این خط پیروي از حضرت ختمی مرتبت محمد(صلوات االله علیه) که همانا پیروي از پیامبر گرامی اسلام پیروي از خداوند یکتا- آفریدگار هـستی (آفریـدگار جهانیان) می باشد.

درس شهادت: از رهبرم سالار شهیدان کربلا حـسین ابـن علـی کـه بـا 72 تـن از بهترین یاران وفادار اسلام چـون حـضرت ابوالفـضل العبـاس (بـرادر گرامـی اش) و حبیب ابن مظاهر و علی اکبر و علی اصغر و عون و جعفر و قاسم و دیگـر وفاداران که براي زنده نگهداشتن اسلام عزیز، تا مرز شهادت پیش رفتنـد و بـا خـون خـود درخت اسلام را بارور نمودند و من ثمره آن درخت هستم که باید رهرو راهشان باشم.

«اللّهم ارزقنا توفیق الطاعۀ و بعد المعصیۀ و صدق النبیۀ اللهم ارزقنا توفیـق الـشهاده فـی سبیلک. اللّهم ارزقنی شفاعۀ رسولاالله و آل رسولاالله یومالورود. اللّهم اغفرلی الـذنوب التـی تنزل البلاء. اللهم اغفرلی کلُّ ذنبٍ اذنبته و کلُّ خطیئۀٍ اخطأتها» 

. همانا حسین در انتظار مهمانان خود می باشد و منتظر مهمانانی است که بـه نـداي «هل من ناصر ینصرنی» فرزندش امام خمینی که ادامه دهنـده حـسین اسـت، لبیـک می گویند و میروند تا به قافله کربلاي حسین خود را برسانند.

جنگ جنگ تا پیروزي، شعار من است و آن را با عمل به اثبات مـیرسـانم. «لبیـک یـا خمینی)»

از خداوند میخواهم که از من و خانواده گرامـی ام و ملـت عزیـز و شـهیدپرورم خـصوصاً از حضرت امام خمینی قبول بفرماید و من از تمامی ملت و خانوادهه اي گرامی ام التماس دعـا دارم و خواهانم که همیشه این دعا را به جان رهبر عزیزمان بنماید.

خدایا، خدایا تا انقلاب مهدي(عج) حتی کنار مهدي(عج) خمینی را نگهدار. الهی آمـین. از تمامی خانوادههاي گرامی و عزیز و [گرامـی] و دوسـتان و آشـنایان محتـرم و گرامـی، طلب حلالیت دارم و ملتمس دعا هستم والسلام.

«والسلام علیکم و رحمۀاالله و برکاته»

62/7/20

 


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده