وصیت نامه
شهید سید حسن موسوی در بیستم اردیبهشت ۱۳۳۷ در شهرستان زاهدان دیده به جهان گشود و در دوازده مرداد ۱۳۶۲ در شلمچه به شهادت رسید.
به گزارش نوید شاهد سیستان و بلوچستان،  شهید سید حسن موسوی فرزند تراب در بیستم اردیبهشت ۱۳۳۷ در شهرستان زاهدان دیده به جهان گشود و در دوازده مرداد ۱۳۶۲ در شلمچه به شهادت رسید.


 در وصیت نامه این شهید والامقام می خوانیم:
                                             ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

«[ناخوانا]ﺑﺮﺣﻤﺘﮏ ﻓﯽاﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ﻓﺎدﺧﻠﻨﺎ و ﻓﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ ﻓﺎرﻓﻌﻨﺎ و ﻗﺘﻼً ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻠﮏ [...] ﺗﻮﻓﻖ ﻟﻨﺎ»

 ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺪه ﮐﻪ در راه ﺗﻮ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﻟﯽ ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺸﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻓـﯿﺾ ﺷـﻬﺎدت ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ دﻧﯿﺎ زﯾﺒﺎ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ اﺳﺖ. دﻧﯿﺎ آدم را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧـﻮدش ﻣـﯽ ﮐـﺸﺪ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎداش اﻟﻬﯽ ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت ﺧﯿﻠﯽ از دﻧﯿﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮ اﺳﺖ . 
ﺧﯿﻠﯽ از دﻧﯿـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ و ﻋـﺎﻟﯽ ﺗـﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺎل دﻧﯿﺎ را آﺧﺮ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و رﻓﺖ، ﭘﺲ ﭼﺮا اﻧﺴﺎن آن را در راه ﺧـﺪا اﻧﻔـﺎق ﻧﮑﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺪن ﻫﺎي ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮ ﮐﺎر ﺑﻤﯿﺮد، ﭘﺲ ﭼﺮا در راه ﺧﺪا ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻮد؟

ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﺮاﻧﻪ ﻫﺎي اﻓﻖ ﻫﻨﻮز ﻣﺼﺪوم ﻧﺸﺪه و ﭘﺮده ﺳﯿﺎه و ﻣﻈﻠـﻮم آن ﺑـﺮ ﺳﺮاﺳـﺮ دﺷﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد . ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰي ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد، ﻫﻤـﻪ ﻣﻮﺟـﻮدات اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ . ﺷﺐ ﺗﯿﺮه رﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺳﯿﺎﻫﯽ آن ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺳـﺎﯾﻪ ﻣـﯽ اﻧـﺪاﺧﺖ ﺟﻬﺎن ﭘﺮ ﻏﻮﻏﺎ از آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮن ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
 در ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﺴﯿﻤﯽ ﺧﻨﮏ از دﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﭙﯿﺪه ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺑﺮادران رزﻣﻨﺪه اي ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺧـﻮن ﺧـﻮد را ﻧﺜـﺎر اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ در اﯾﻦ ﭘﻬﻦ دﺷﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻟﻘﺎءﷲ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ . 
ﺷﻬﯿﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﻬﺪاء ﻫﻮﯾﺰه ،ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد، ﺑﺴﺘﺎن، ﺷﻮش و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﻬﺮ. ﺑﻠﻪ ﻧﺴﯿﻤﯽ ﺧﻨﮏ از دﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﭙﯿﺪه ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳـﺖ ﺗـﺎ از اﯾـﻦ دﺷـﺖ ﺧـﺮم وﺳﺮﺳﺒﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده درﯾﺎي اﻣﻮاج ﮐﺮﺧﻪ را [ناخوانا] ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻃﻠﯿﻌﻪ ﺑﺎﻣﺪادي ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗـﺎ ﻣﻘـﺪم ﻣﺒﺎرك ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .
 اﯾﻦ ﭘﯿـﮏ ﺧﺠـﺴﺘﻪ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻫﺘـﺰاز ﺑـﺮگ ﻫـﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن و ﺷﺎخ ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎن درﺧﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﺳﺮﺷﺎر از ﻧـﺸﺎط ﺑـﻪ درﺧـﺖ ﺧـﻮد را اداﻣـﻪ ﻣﯽ داد ﺑﺮ ﻫﺮ [ناخوانا] و آﺷﯿﺎﻧﻪ اي ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮي اﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﯽ ﻧﻤﻮد اواز ﭼﺎدرﻫﺎ و ﺳﻨﮕﺮﻫﺎي ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷـﺎر از ﻋـﺸﻖ ﺑـﻪ ﺧـﺪا و رﺳـﻮل ﺧـﺪا ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫـﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ. [ناخوانا] «اﻣﺎم ﻣﺎ ﻫﻤﻪ در ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ».آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷـﻤﺎ را ﺑﯿﻬﻮده آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ و اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد (ﻗﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ).

ﺑﻠﻪ، ﻣﻦ ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ (ص) آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﻄﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻣﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در راﻫﺶ ﻧﺠﻨﮕـﯿﻢ و اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺸﻮد و ﻣﻦ ﻫﻢ اﯾﻦ را وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻢ و ﻫﺮﭼـﻪ زودﺗﺮ وارد ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﮓ ﺑﺸﻮم و ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻔﺎر ﺑﻌﺜﯽ وارد ﮐﺎرزار ﺷـﺪه و در اﯾـﻦ ﺟﻬـﺎد ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﺮﻗﺪرت ﻫﺎي ﺷﺮق و ﻏﺮب آﻏﺎز ﮐـﺮده ﻣـﻦ ﻫـﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮدم در اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم .
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﺑﮑﻨﺪ. ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﻋﺰﯾﺰم ﻣﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺳﺎل ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻧﮑﺮدﯾﻢ ، ﭘﺲ ﺑﮕﺬار ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮﻧﻤﺎن در ﭘﺎي درﺧﺖ اﺳﻼم ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﮑﻨﯿﻢ. و در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﻢ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ . ﭼﻮن راﻫﯽ را ﮐـﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام راه اﻧﺒﯿﺎء و راه ﺧﺪاﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪم ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ نباشید
   ﻧﻨـﮓ اﺳـﺖ ﻣـﺎ را ﺧﺎﻧـﻪ ﻧﻨـﮓ اي ﺑــﺮادر             ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻨﮓ اﺳـﺖ اي ﺑـﺮادر 
   ﻧﻨﮓ اﺳﺖ ﻣـﺎ را ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺮ دﺷـﻤﻦ ﻧﻬـﺎدن           ﺗــﺎراج و ﺑــﺎج و ﻓﺘﻨـﻪ را ﮔــﺮدن ﻧﻬـﺎدن
  ﻓﺮﻣﺎن رﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧـﻪ از دﺷـﻤﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ          ﺗﺨﺖ و ﻧﮕﯿﻦ از دﺳﺖ اﻫـﺮﯾﻤﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ
ﺣﮑــﻢ ﺟﻠـﻮدار اﺳـﺖ ﺑــﺮ ﻫــﺎﻣﻮن ﺑﺘﺎزﯾـﺪ         ﻫــﺎﻣﻮن اﮔـﺮ درﯾـﺎ شود از خون بتازید
ﻓﺮض اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدن از ﺣﮑـﻢ ﺟﻠـﻮدار         ﮔﺮ ﺗﯿـﻎ ﺑـﺎرد ﮔـﻮ ﺑﺒـﺎرد ﻧﯿـﺴﺖ دﺷـﻮار
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده