نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

ای خواهرم استعمار از حجاب تو بیشتر میترسد تا از خون من

ای خواهرم استعمار از حجاب تو بیشتر میترسد تا از خون من

هر فرد مسلمان برای خود حضرت حسین بن علی را الگوی خویش قرار دهد که امام حسین برای نجات اسلام عزیز دست از برادر و خواهر و زن و فرزند برداشت و هر چه داشت برای اسلام فدا کرد...