نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

توصیف، تفسیر و تبیین نمونه ای از داستان های کوتاه دفاع مقدس

توصیف، تفسیر و تبیین نمونه ای از داستان های کوتاه دفاع مقدس

در این مقاله داستان آن شب عزیز که نوشته سیدمهدی شجاعی است- بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف توصیف، تفسیر و تبیین می شود.
مناسبات بینامتنی شعر انقلاب با قرآن کریم و تجلّی آن در اشعار طاهره صفّارزاده

مناسبات بینامتنی شعر انقلاب با قرآن کریم و تجلّی آن در اشعار طاهره صفّارزاده

طاهره صفارزاده، شاعر و روشنفکری قرآن پژوه است که پرداختن به شعر مقاومت دینی بر مبنای آموزه های قرآن کریم را از دهة 50 شمسی به عنوان یک آرمان، سرلوحة فعالیت های ادبی خود قرارداد. ازاین رو در اشعار او استفاده از آیات قرآنی با بسامد بالایی، قابل شناسایی و ردیابی است. در این پژوهش، کوشش بر آن است تا به روش کتابخانه ای تأثیر آیات قرآن در شکل گیری اشعار این شاعر از طریق مناسبات بینامتنی موردبررسی قرارگرفته است.
نگاهی به حماسه در شعر دوره های مشروطه، انقلاب و دفاع مقدس

نگاهی به حماسه در شعر دوره های مشروطه، انقلاب و دفاع مقدس

در این مقاله سعی بر این است تا تأثیر حماسه در برخی از شعرهای دورة مشروطه، انقلاب و دفاع مقدّس موردبررسی قرار گیرد که این تأثیر در درون مایه، قالب و لحن اشعار نمود پیداکرده است.
ابتكارات «سردار شهيد حاج سيد محسن صفوي » فرمانده قرارگاه مهندسي-رزمي صراط المستقيم

ابتكارات «سردار شهيد حاج سيد محسن صفوي » فرمانده قرارگاه مهندسي-رزمي صراط المستقيم

در معرفي ابتكارات شهيد صفوي، ابتدا نگاه ايشان به موضوع ابتكارات مهندسين در جنگ بيان مي شود و سپس به شرح ابتكارات شهيد صفوي پرداخته مي شود.
دانشجو و ولايت فقيه

دانشجو و ولايت فقيه

تلاش علم آگاهان در نوع برداشت از حكمت و تبيين درست از حكومت مبتني بر شريعت مي تواند به فهم دقيق و معرفت ديني عميق جامعه نيز راهبرد شود.
ادبیات دفاع مقدّس و نقش آن در وحدت ملی

ادبیات دفاع مقدّس و نقش آن در وحدت ملی

هدف اين مقاله تحليل ويژگي های ادبیات دفاع مقدّس در روابط اجتماعي است كه در طول هشت سال دفاع مقدّس بر اساس آثار گوناگون و مثبت سرمايه اجتماعي و پيامدهاي آن شکل گرفت.
۱