کرامات شهدا/ آگاه از غیب

کرامات شهدا/ آگاه از غیب

نوید شاهد - خاطره ای از مهراد راهداری در مورد یک جانباز شیمیایی که از آینده خبر داد و شیمیایی شدن خودش و شهید شدن تعدادی از دوستانش در اثر یک حمله شیمیایی را مدتی قبل خبرداد.
کرامات شهدا- معراج روحانی

کرامات شهدا- معراج روحانی

نوید شاهد- خاطره ای از حمید شفیعی در مورد دو شهیدی که تاریخ پیدا شدن پیکرشان را در خواب معین کردند.
کرامات شهدا - چشم باطن

کرامات شهدا - چشم باطن

نوید شاهد - خاطره ای از علی نجیب زاده در مورد شهیدی که با چشمان بسته ناشی از جراحات شیمیایی؛ مادر خود را که از فرسنگها دورتر آمده بود؛ می دید و صدا کرد.
کرامات شهدا - رویای صادقه

کرامات شهدا - رویای صادقه

نوید شاهد -رویای صادقه عنوان خاطره ای است از علی نجیب زاده در مورد یکی از دوستان شهیدش که از فرسنگها فاصله از اهواز از جزئیات اتفاقات پست نگهبانی در خط مقدم جبهه باخبر بود.
کرامات شهدا - غائب حاضر

کرامات شهدا - غائب حاضر

نوید شاهد - غائب حاضر عنوان خاطره ای است از محمد هادی یوسف اللهی در مورد برادر شهیدش که در زمان حیات آمدن او به عیادتش را می دید و پس از شهادت نیز در خواب از آینده خبر می داد.
کرامات شهدا - سجده بر آب

کرامات شهدا - سجده بر آب

نوید شاهد - خاطره ای از مهرداد راهداری،درباره شهیدی که به لطف خدا و با زمزمه ی آیۀ وجعلنا من بین ایدیهم سدّاً و من خلفهم سدّاً فاغشیناهم فهم لا یبصرون از اسارت بعثی ها نجات پیدا کرد.
۵
آرشیو